CKPower คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที HR Asia Awards 2023 ตอกย้ำแนวคิดการสร้างและการดูแลบุคลากรอย่างยั่งยืน

CKPower คว้า 2 รางวัลใหญ่จากเวที HR Asia Awards 2023 ตอกย้ำแนวคิดการสร้างและการดูแลบุคลากรอย่างยั่งยืน

2 พ.ย. 2023
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower หนึ่งในผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ใหญ่ที่สุด และมีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำที่สุดในภูมิภาค เสริมดีกรีความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล คว้า 2 รางวัลระดับนานาชาติ
“HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023” (สุดยอดองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชียแห่งปี) และ “HR Asia Most Caring Company Awards” (องค์กรที่ห่วงใยใส่ใจพนักงานที่สุด)
จากเวที HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 จัดโดย HR Asia นิตยสารด้านการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการยอมรับในเอเชีย ซึ่งได้คัดเลือกจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 15 ประเทศ จำนวนกว่า 500 แห่ง สะท้อนประสิทธิภาพนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชูค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นหนึ่งเดียว ตามกลยุทธ์สู่ความยั่งยืนของซีเค พาวเวอร์
นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า
ซีเค พาวเวอร์ ได้สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ควบคู่ไปกับการพัฒนางานด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่ง“บุคลากร” เป็นฟันเฟืองและพลังขับเคลื่อนที่สำคัญเพื่อให้องค์กรก้าวหน้าอย่างยั่งยืนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยดูแลในทุกแง่มุมของการดำเนินงาน ผ่านการดูแล ส่งความห่วงใย และใส่ใจไปยังพนักงาน ผู้บริหารทุกระดับ รวมถึงปลูกฝังการเป็น “ผู้ให้” ไปสู่ลูกค้า ชุมชน สังคม นักลงทุน และคู่ค้า
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความ “ใส่ใจ” ในทุกภาคส่วน เป็นผลให้ซีเค พาวเวอร์ ได้รับ 2 รางวัลระดับนานาชาติ จากเวที HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2023 รางวัลอันทรงเกียรติจาก HR Asia เป็นปีแรก นับเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติกับผู้บริหารและบุคลากรในซีเค พาวเวอร์
ตลอดเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็น DNA ที่เข้มแข็งผ่านค่านิยม ‘CAWTA’ (เข้าท่า) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่
1. COACHING AND LEARNING: สอนกันเหมือนพี่น้อง เรียนรู้ ดูแล และเติบโตไปด้วยกันอย่างครอบครัว
2. ACCOUNTABILITY: ทำให้ดีที่สุดและรับผิดชอบในสิ่งที่ตามมา ปฏิบัติงานอย่างทุ่มเท เต็มที่ มีความรับผิดชอบและมีความเป็นเจ้าของงาน
3. WORK ETHICS: ‘ถูกต้อง’ มาก่อน ‘ถูกใจ’ มีจรรยาบรรณในการทำงาน และมีความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้ง
4. TEAMWORK: รวมพลัง 1+1 ต้องได้มากกว่า 2 เน้นย้ำความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ควบคู่ไปกับการจุดประกายศักยภาพรายบุคคล เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดต่อองค์กร
5. ADAPTABILITY: เปลี่ยนแปลงไม่หยุดนิ่ง เสริมสร้างความสามารถในการปรับตัว เป็นการยอมรับและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเสาหลักในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และเสริมสร้างความผูกพันของชาวซีเค พาวเวอร์
สำหรับด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ซีเค พาวเวอร์ มุ่งเสริมสร้างความรู้ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ขององค์กรในการเป็นผู้นำทางด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดที่ยั่งยืน บริษัทจัดทำการวางแผน ทบทวนแผนการฝึกอบรม (Training Roadmap)
สำหรับพนักงานในแต่ละระดับเป็นประจำทุกปี สามารถดึงองค์ความรู้และประสบการณ์ถ่ายทอดต่อเพื่อแบ่งปัน (Knowledge Sharing) ให้กับเพื่อนร่วมงาน รวมถึงเปิดโอกาสให้พนักงานนำความรู้และความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นโครงการและนวัตกรรมที่มุ่งเน้นต่อการพัฒนาองค์กร สิ่งแวดล้อม และสังคม ต่อยอดสู่การลงมือทำให้เกิดขึ้นจริง
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการดูแลบุคลากรอย่างรอบด้าน โดยมุ่งหวังที่จะสร้างและสานความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร ผ่านการจัดกิจกรรมบุคลากรสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงยังให้ความใส่ใจในสภาพแวดล้อมในที่ทำงาน เพื่อให้เป็นองค์กรที่น่าทำงาน
โดยมีการจัดพื้นที่พิเศษ อำนวยความสะดวกให้กับพนักงาน อาทิ ห้องละหมาด ห้องให้นมบุตร ฯลฯ ให้สอดรับตามองค์ประกอบทางสังคม วัฒนธรรม และเอื้อต่อสถานภาพของพนักงานทุกกลุ่มและทุกสถานที่ทำงานอย่างเท่าเทียม แม้แต่ในสำนักงานที่โรงไฟฟ้าห่างไกล อย่างสปป.ลาว นายธนวัฒน์กล่าว
HR Asia นิตยสารด้านการบริหารงานบุคคลที่ได้รับการยอมรับในเอเชีย โดยคัดเลือกจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจาก 15 ประเทศ จำนวนกว่า 500 แห่ง และที่สำคัญที่สุด คือ การทำการสำรวจโดยตรงจากพนักงาน
เพื่อเฟ้นหาองค์กรที่ให้ความสำคัญเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ และสุขภาพกายใจของบุคลากรอย่างจริงจัง โดยองค์กรที่ได้รับรางวัลนี้ จะต้องมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีสภาพแวดล้อมการทำงานในเชิงบวก และสามารถมอบความสุขให้กับพนักงานทุกคน
เวทีรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia นั้น เป็นงานมอบรางวัลที่ได้รับการยกย่องจากองค์กรชั้นนำ ที่มีความสามารถด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในแขนงต่างๆ อย่างโดดเด่น ดำเนินการโดยนิตยสาร HR Asia (เอชอาร์ เอเชีย) โดย บริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2013 โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการจากองค์กรชั้นนำ ระดับภาคพื้นเอเชีย ร่วมพิจารณาตัดสิน
โดยมีกลไกการประเมินผลที่ประกอบไปด้วย วิธีวัดผลจากการสำรวจกับบุคลากรโดยตรง กระบวนการที่เรียกว่า Total Engagement Assessment Model (TEAM) ซึ่งมีเกณฑ์หลักในการพิจารณา 3 ประการ ได้แก่ การบริหารจัดการภายในองค์กรที่ดี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของพนักงาน การดูแลเอาใจใส่และสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมในการทำงาน และการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม การประเมินผลอย่างเป็นขั้นตอนด้วยข้อมูลอย่างชัดเจนและน่าเชื่อถือนี้
ได้ดำเนินการสำรวจจากบุคลากรแล้วกว่า 1,500,000 คน มากกว่า 2 หมื่นองค์กร ใน 15 ประเทศสมาชิก จึงเป็นแบบสำรวจซึ่งมอบมุมมองใหม่ ที่ “กลั่นกรอง” อย่างเข้มข้น จนได้คำตอบแห่ง “องค์กร” ที่ใส่ใจในการบริหารและพัฒนา เพื่อ “ทรัพยากรบุคคล” อย่างแท้จริง
ที่ผ่านมา องค์กรที่ได้รับรางวัล HR Asia Best Companies to Work for in Asia นี้ ล้วนเป็นองค์กรที่มีระบบด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลดีเยี่ยม มีวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง และมีอัตราการมีส่วนร่วมของพนักงานที่สูง เน้นความน่าเชื่อถือ
ส่งผลให้เป็นรางวัลที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด เพื่อเชิดชูองค์กรต้นแบบที่มีความโดดเด่นในด้านการบริหารดูแลทรัพยากรบุคคลอันเป็นเลิศ อีกทั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่องค์กรต่างๆ ในการร่วมสร้างเสริมระบบนิเวศของการทำงานที่ยั่งยืน
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.