Google ประเทศไทย เผยผลคำค้นหายอดนิยมประจำปี 2023 (Year in Search 2023)

Google ประเทศไทย เผยผลคำค้นหายอดนิยมประจำปี 2023 (Year in Search 2023)

14 ธ.ค. 2023
ซึ่งเป็นการประมวลภาพรวม ที่สะท้อนให้เห็นถึงเทรนด์และพฤติกรรมของคนไทย ว่าให้ความสนใจเรื่องอะไร ตลอดทั้งปีที่ผ่านมา
เช่น ข่าวจากเหตุการณ์สำคัญ ๆ, สถานที่ท่องเที่ยว, บุคคล หรือกิจกรรมด้านความบันเทิงต่าง ๆ
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.