Netflix จะหยุดเก็บเงินจากลูกค้า ที่ไม่ได้ใช้งานเลยเกิน 1 ปี

Netflix จะหยุดเก็บเงินจากลูกค้า ที่ไม่ได้ใช้งานเลยเกิน 1 ปี

23 พ.ค. 2020
Netflix ผู้ใช้บริการสตรีมมิงวิดีโอ กล่าวว่า บริษัทจะระงับบัญชีสมาชิก ที่จ่ายค่าสมาชิกรายเดือนอยู่
แต่ไม่ได้เข้าดูคอนเทนต์อะไรเลย เป็นเวลานานกว่า 1 ปี
เพราะต้องการประหยัดเงินของผู้ใช้งานบางราย ที่อาจหลงลืมว่าเคยสมัครสมาชิกไป
แล้วไม่ได้เข้ามาใช้งาน Netflix เลย
แต่ยอดเงินค่าสมาชิกยังถูกตัดทุกๆเดือนผ่านบัตรเครดิต หรือช่องทางอื่นๆ
บริษัทกล่าวว่า ผู้ใช้งานกลุ่มนี้ หรือ "Inactive” มีจำนวนอยู่หลายแสนบัญชี
แต่ก็คิดเป็นเพียงไม่ถึง 0.5% ของจำนวนผู้ใช้งานที่เสียค่าสมาชิกทั้งหมด
โดยทาง Netflix จะส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังเจ้าของบัญชีทางอีเมล์
และถามเจ้าของบัญชีว่า มีความประสงค์จะคงสถานะการเป็นสมาชิกหรือไม่
ทั้งนี้ ค่าสมาชิกรายเดือนของ Netflix มีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 99 ถึง 419 บาท/เดือน
และไตรมาสที่ 1 ของปี 2020 Netflix มีจำนวนผู้ใช้งานที่เสียค่าสมาชิกเพิ่มขึ้นกว่า 16 ล้านคนทั่วโลก
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.