สรุป 3 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

สรุป 3 มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

17 มิ.ย. 2020
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว” เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท
ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยๆ แบ่งเป็นโครงการสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ 1 โครงการ และอีก 2 โครงการสำหรับประชาชนทั่วไป รายละเอียดดังนี้
1.โครงการ “กำลังใจ” รัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นแนวหน้าในการรับมือกับโควิด-19 ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รวมทั้งหมด 1.2 ล้านคน คนละ 2,000 บาท สำหรับการเดินทางไม่น้อยกว่า 2 วัน 1 คืน
2.โครงการ “เที่ยวปันสุข” รัฐบาลจะสนับสนุนค่าตั๋วโดยสาร ที่เดินทางด้วย สายการบินต้นทุนต่ำ รถเช่า รถขนส่งไม่ประจำทาง ในอัตรา 40% ให้กับบุคคลทั่วไปไม่ต่ำกว่า 2 ล้านคน
3.โครงการ “เราไปเที่ยวกัน” สนับสนุนค่าโรงแรมที่พัก ในอัตรา 40% ต่อคืน แต่ไม่เกินคืนละ 3,000 บาท โดยจำกัดสิทธิ์ 5 คืนต่อคน และสนับสนุนค่าอาหารหรือค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวอื่นอีกคนละ 600 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตังค์” โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมคือต้องท่องเที่ยวนอกเขตจังหวัดที่สังกัดทะเบียนบ้าน
สรุปแล้วแต่ละมาตรการเน้นช่วยเหลือกลุ่มที่ได้รับผลกระทบต่างกันไป
โครงการ “กำลังใจ” เป็นการให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานแนวหน้าในการรับมือกการระบาดของโควิด-19
โครงการ “เที่ยวปันสุข” เน้นช้วยเหลือกลุ่มธุรกิจเกี่ยวกับการเดินทาง เช่น สายการบิน รถทัวร์ รถตู้
และโครงการ “เราไปเที่ยวกัน” เน้นช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมและที่พัก
สำหรับวิธีการลงทะเบียน อยู่ในช่วงยืนยันรายละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง
และทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดว่านโยบายนี้จะสร้างเงินให้สะพัดในระบบมากกว่างบประมาณที่อัดฉีดลงไป 3 เท่า คือประมาณ 70,000 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการค่อยๆฟื้นกลับมาได้บ้างในช่วงครึ่งหลังของปีนี้
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.