โกลเด้นเวนเจอร์รีท จับมือ​ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล สานต่อโครงการ “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้” ​ยั่งยืน

โกลเด้นเวนเจอร์รีท จับมือ​ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล สานต่อโครงการ “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้” ​ยั่งยืน

21 เม.ย. 2021
วิกฤตขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคนต้องช่วยกันแก้ไข ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษ ระบุว่า ในระยะ 10 ปีประเทศไทยมีขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยในปี 2561 มีปริมาณขยะ 27.8 ล้านตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 3.69 ล้านตัน
เฉลี่ยแล้วคนไทยผลิตขยะถึง 56.8 กิโลกรัมต่อปี ขณะที่ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น มีเพียง 73% เท่านั้นที่ถูกคัดแยกนำกลับไปรีไซเคิลหรือทำปุ๋ยอินทรีย์ และส่วนที่รีไซเคิลไม่ได้จะถูกกำจัดอย่างถูกต้องโดยการเผาหรือฝังกลบ 
ขณะที่ยังมีขยะถึง 27% ที่ได้รับการจัดการอย่างไม่ถูกต้อง นำมาซึ่งการตกค้างของมลพิษสะสม และส่งผลกระทบกับมนุษย์ทุกคนในโลกนี้เช่นกัน
นายธนะรัชต์ บุญญะโกศล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) ภายใต้การบริหารของ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล แอสเสท แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) (“FPCAMT”) ผู้จัดการกองทรัสต์ และ เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์เกรด A ใจกลางกรุงเทพฯ ตระหนักถึงปัญหาด้านขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงเดินหน้าโครงการ “Trash to Give ทิ้ง เพื่อ ให้” เพื่อมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
โดย Trash to Give มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้ผู้เช่าในอาคาร พนักงาน และผู้ที่สนใจให้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน และเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการแยกขยะตามประเภทต่างๆได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ Trash to Give ริเริ่มที่โครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทรสแควร์ ทางผู้บริหารโครงการได้จัดเตรียมถังแยกขยะสำหรับแยกเศษอาหาร ขยะทั่วไป ขวดพลาสติก ขวดแก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เพื่อรองรับการทิ้งขยะให้ถูกประเภทตั้งแต่ต้นทาง
ด้านนางสาวปิยวรา พงษ์ทอง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ สายโครงการเชิงพาณิชยกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) กล่าวว่า ฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) ซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ และโครงการสาทรสแควร์ มีความตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ผู้เช่า ผู้ใช้บริการ รวมถึงบุคคลทั่วไป ให้เกิดความตระหนักถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และเป็นแบบอย่างด้านการบริหารจัดการตามมาตรฐานระดับสากล ตลอดระยะเวลาโครงการเราได้เข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่การแบ่งหมวดหมู่ การคัดแยก และจัดเก็บ ตลอดจนการส่งต่อไปยังหน่วยงานรีไซเคิล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพแบบครบวงจร และบริษัทฯ ยังนำองค์ความรู้ และประสบการณ์ในการจัดการขยะรีไซเคิลที่ได้จากโครงการ ‘Trash to Give’ นี้ ไปต่อยอดในโครงการอื่น ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารพื้นที่ของบริษัทฯ ได้แก่ ‘Mitr Save The World’ ของอาคารมิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ และ ‘For Your Inspironment’ จุดประกายรักษ์โลก’ ของอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์
© 2022 Marketthink. All rights reserved.