ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้

ซีพี ออลล์ เปิดตัว “SME Shelf” ในร้าน 7-Eleven ทั่วประเทศ เพิ่มโอกาส SME สร้างรายได้

15 มิ.ย. 2021
หลังประกาศเดินหน้าโครงการ “เซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME” เพื่อช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SME) ซึ่งเป็นฟันเฟืองสำคัญ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
ล่าสุด บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ผู้บริหาร 7-Eleven และ 7-Delivery
ได้เปิดตัว “SME Shelf” ชั้นวางสินค้า SME โดยเฉพาะในร้าน 7-Eleven ที่เป็นสาขาขนาดใหญ่ จำนวน 2,300 สาขาทั่วประเทศ
ขณะเดียวกัน ในสาขาขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่
ก็ได้จัดทำป้ายพิเศษ “ร่วมอุดหนุนสินค้า SME” เพื่อไฮไลต์สินค้าของ SME ที่วางอยู่บนชั้นต่าง ๆ ให้โดดเด่น
ซีพี ออลล์ ประเมินว่า สินค้า SME ที่มีคุณภาพและศักยภาพมีอยู่จำนวนมาก แต่ปัญหาหลักของสินค้า SME คือ ผู้บริโภคไม่รู้ว่าจะหาซื้อได้จากที่ไหน ไม่มั่นใจว่าสินค้าแต่ละชิ้นมีความน่าเชื่อถือเพียงใด
ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการ SME ก็มีข้อจำกัดทั้งด้านองค์ความรู้และงบประมาณ ในการทำการตลาด
เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ COVID-19 จึงยิ่งส่งผลกระทบอย่างมากกับผู้ประกอบการ SME
การจัดทำ SME Shelf และป้ายพิเศษ “ร่วมอุดหนุนสินค้า SME” เพื่อสร้างโอกาสในการขายให้สินค้า SME ด้วยกลยุทธ์ 3 ส ได้แก่
1.ความสะดวกในการมองเห็น (Easy to see)
ให้ผู้บริโภคมองเห็นว่า สินค้าชิ้นไหนเป็นของ SME ได้อย่างชัดเจน
2.ความสะดวกในการเข้าถึง (Easy to reach)
ให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้า SME ได้ง่าย ผ่านร้าน 7-Eleven, ALL Online และ 7-Delivery
3.ความสะดวกในการไว้วางใจ (Easy to trust)
ให้ผู้บริโภคสามารถมั่นใจในคุณภาพสินค้า SME ที่ผ่านการคัดกรองคุณภาพ ไว้วางใจและตัดสินใจร่วมสนับสนุนสินค้า SME ได้ง่ายขึ้น
ในฐานะ “กองหนุนช่องทางขาย” ซีพี ออลล์ คาดหวังว่า SME Shelf จะเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มโอกาสการสร้างรายได้ให้แก่เหล่า SME จนก้าวผ่านผลกระทบที่ได้รับจากสถานการณ์ COVID-19 ไปได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
และขอเชิญชวนคนไทย ร่วมกันสนับสนุนสินค้า SME คุณภาพ เพื่อให้เศรษฐกิจฐานรากและฟันเฟืองสำคัญของประเทศยังขับเคลื่อนต่อไปได้
ปัจจุบัน ซีพี ออลล์ มีสินค้า SME วางจำหน่ายอยู่ในร้าน 7-Eleven กว่า 3,000 รายการ
โดยสินค้าที่จะนำมาวางบน SME Shelf นั้น จะประกอบด้วยทั้งสินค้ากลุ่มอาหารและกลุ่มของใช้ (Non-Food) ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ของแต่ละสาขา และลักษณะเฉพาะของสินค้า
ทั้งนี้ โครงการเซเว่น อีเลฟเว่น กองหนุน SME ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์หลัก คือ
“กองหนุนองค์ความรู้” จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ SME ทั้งเรื่อง คุณภาพสินค้า การออกแบบผลิตภัณฑ์ การตลาด การจัดการต้นทุน การผลิต ตลอดจนความรู้เฉพาะทางตามประเภทธุรกิจ
“กองหนุนความร่วมมือ” เป็นสะพานสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ SME กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ธนาคาร หน่วยงานราชการ คู่ค้า รวมถึงแหล่งวัตถุดิบสำคัญ
“กองหนุนช่องทางขาย” เพิ่มช่องทางให้ผู้ประกอบการ SME นำเสนอสินค้าเพื่อจำหน่ายในร้าน 7-Eleven และผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ALL Online และ 7-Delivery เพื่อขยายโอกาสกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ
รวมถึงสร้างโอกาสในการโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท
© 2021 Marketthink. All rights reserved.