ในยุค “VUCA World” ที่โลกท้าทาย ธุรกิจ SME ควรรับมืออย่างไร ?

ในยุค “VUCA World” ที่โลกท้าทาย ธุรกิจ SME ควรรับมืออย่างไร ?

19 ก.ค. 2022
สถานการณ์ของโลกที่เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
จากทั้งเทคโนโลยี, การแข่งขัน, สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ, เศรษฐกิจ, ภาวะโลกร้อน
จนสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อองค์กรทุกขนาดทุกระดับ
หรือที่เรียกว่า“วูก้า” หรือ VUCA ประกอบด้วย
1. Volatility ความผันผวน
2. Uncertainty ความไม่แน่นอน
3. Complexity ความซับซ้อน
4. Ambiguity ความคลุมเครือ
ซึ่งปัจจุบันมีหลายปัจจัยเร่งให้เราตกอยู่ในยุค VUCA World อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
การเตรียมพร้อมรับมือยุค VUCA World จึงไม่ใช่เพียงเรื่องขององค์กรขนาดใหญ่
ธุรกิจ SME เอง ก็ต้องปรับตัวเพื่อให้ก้าวผ่านยุคดังกล่าวได้เช่นกัน..
“ศูนย์ 7 สนับสนุน SME” หรือ 7 SME Support Center ภายใต้การขับเคลื่อนของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดอบรมในหัวข้อ “SME รวยได้ด้วยนวัตกรรม”
ผ่านโครงการ DIPROM MOVE TO MODERN TRADE หนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่าง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ “ดีพร้อม” และ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) แนะแนวทางให้ SME สามารถปรับตัวพิชิต VUCA World ได้
โดยผู้ประกอบการธุรกิจ SME ต้องเริ่มต้นจากการเตรียม 4 สิ่ง เพื่อรับมือ VUCA ได้แก่
1. Vision หรือวิสัยทัศน์
มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว และตอบสนองต่อทุกความผันผวนได้อย่างเหมาะสม
2. Customer Insight หรือข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า
ปรับเปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์หรือความเชื่อส่วนตัว มาสู่การตัดสินใจด้วยข้อมูลเชิงลึกจริง ๆ ของลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้รับมือกับความไม่แน่นอนผ่านข้อมูลที่เชื่อถือได้
3. Clarify หรือการทำให้ง่ายและชัดเจน
จัดระบบต่าง ๆ ให้เรียบง่าย ลดทุกความซับซ้อน เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ซับซ้อนขึ้น จะได้แก้ปัญหาในจุดต่าง ๆ ได้ง่าย
4. Agility หรือความคล่องตัว
ปรับองค์กรให้ขับเคลื่อนได้เร็วขึ้น เปลี่ยนแปลงให้ไวขึ้น เพื่อรับมือทุกความคลุมเครือ
โดยองค์กรแบบ SME มีขนาดองค์กรที่เล็กกว่า สามารถปรับตัวได้เร็วกว่าอยู่แล้ว สิ่งสำคัญคือการใส่ใจ “นวัตกรรม”
เมื่อมี 4 ไม้เด็ดข้างต้น สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ การยกระดับ SME ไปสู่การเป็นธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation Driven Entrepreneur หรือ IDE)
โดยอาศัย 3 ปัจจัย มาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ประกอบด้วย
1. ความต้องการของตลาดและลูกค้า
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
3. เทคโนโลยี
ทั้ง 3 ปัจจัยจะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและธุรกิจ
เช่น โทฟุซัง (Tofusan) น้ำเต้าหู้นมถั่วเหลืองพาสเจอไรซ์แบบขวด ที่ตอบโจทย์คนอยากกินน้ำเต้าหู้แท้ ๆ แต่ไม่อยากตื่นเช้า สู่น้ำเต้าหู้เพื่อคนรักสุขภาพ ภายใต้ความเชื่อที่ว่า “นวัตกรรมที่ดี” จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยเปลี่ยนความตั้งใจ ให้เป็นจริงได้
ทั้งนี้ ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในยุค VUCA World จาก 4 เรื่อง ได้แก่ ตลาดเปลี่ยนแปลง, ลูกค้าเปลี่ยนแปลง, เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลง และสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง
ส่งผลให้ธุรกิจจำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานใหม่ สินค้าใหม่ บริการใหม่ ตลอดจนธุรกิจใหม่ โดยใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในแต่ละส่วน เพื่อให้ยังคงสามารถเติบโตและอยู่รอดในตลาดได้
การทำสินค้าให้เป็นสินค้านวัตกรรม ไม่ใช่ทำสินค้าให้เป็นแค่สิ่งประดิษฐ์ จะช่วยทำให้สินค้าขายได้มากขึ้น ต้นทุนลดลง ส่งผลให้กำไรเพิ่มขึ้น
เมื่อเทียบผลการดำเนินงานกับองค์กรที่ไม่ใช่ IDE จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมมีอัตราการเติบโตที่ดีกว่า
แม้ VUCA World จะเข้ามามีอิทธิพลต่อการทำธุรกิจ แต่หากผู้ประกอบการเร่งปรับตัว นำ “นวัตกรรม” มาปรับใช้ เพื่อยกระดับสู่ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ก็จะมีโอกาสเติบโตและแข่งขันได้ นั่นเอง
© 2024 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.