บางจากฯ รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award จากโครงการ “BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer”  

บางจากฯ รับรางวัล Thailand HR Innovation Award 2022 ระดับ Silver Award จากโครงการ “BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer” 

24 ม.ค. 2023
บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับรางวัลนวัตกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Thailand HR Innovation Award 2022)  ระดับ Silver Award จากโครงการ “BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประธานและ
ผู้มอบรางวัล
โดยมี นายนพชัย นุตสติ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นผู้แทนบริษัท บางจากฯ รับมอบ ในงาน Thailand HR Day 2022 จัดโดยสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) และ สถาบันพัฒนาวิชาชีพทรัพยากรบุคคล สมาคมการจัดการงานบุคคล
แห่งประเทศไทย (PMAT)
โครงการ “BCP Digital Driven for 100X Citizen Developer” ซึ่งเป็น 1 ใน 13 โครงการที่ได้รับรางวัล จากทั้งหมด 41 โครงการ โดยเป็นโครงการพัฒนา Digital Skill สร้างบุคลากรให้เกิดเป็น Citizen Developer หรือ กลุ่มพนักงานที่ไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้าน IT (Non-IT Background) ให้มีความรู้ ความสามารถสร้างและพัฒนา Application ที่เป็น Low Code Platform เช่น PowerApps, Power BI และ RPA เกิดเป็นนวัตกรรมเพื่อนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ซึ่งในปีนี้มีผู้เข้าร่วมประกวดทั้งสิ้นจำนวน 33 องค์กร และมีบริษัทที่ได้รับรางวัล HR Innovation Award รวม 12 บริษัท ได้แก่ บางจากฯ (Bangchak), CPPC, SCG, Gosoft, CPF, CPN, CRC, ThaiBev, GSB, Food Passion, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ TSH
รางวัลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ กระตุ้นให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความตื่นตัวในการคิดค้นนวัตกรรมในการบริหารงานบุคคลอย่างต่อเนื่องรวมถึงเป็นแนวทางให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมในองค์กรทุกขนาดและทุกประเภท
สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา บางจากฯ มีโครงการที่พนักงานร่วมกันปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยนำ Digital Tools มาใช้มากกว่า 50 กระบวนการ, การพัฒนาพนักงาน IT ให้สามารถเป็น Internal Instructor, การสร้าง Citizen Developer ให้เกิดขึ้น 14% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เป็นต้น
© 2023 Marketthink. All rights reserved. Privacy Policy.