SPONSORED

สมเด็จพระสังฆราชฯ เสด็จไปทรงเป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ “ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” นับเป็นการเริ่มต้นการก่อสร้างด้วยฤกษ์อันเป็นมหามงคล

บริษัท วิมานสุริยา จำกัด บริษัทร่วมทุนระหว่างดุสิตธานี กับบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ และพิธีเปิดหน้าดิน (Groundbreaking Ceremony) เมื่อเร็วๆ นี้ นับเป็นก้าวแรกในการเข้าสู่ขั้นตอนการก่อสร้างโครงการดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค บนทำเลทองที่เคยเป็นที่ตั้งของโรงแรมในตำนาน ดุสิตธานี กรุงเทพ ในวาระอันเป็นมงคลนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โดยทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์ ทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์ และทรงโปรยทรายเสก

18 ธ.ค. 2019
© 2021 Marketthink. All rights reserved.