SPONSORED

“เอสซีจี” “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” และ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ลงนามความร่วมมือพัฒนารูปแบบวัสดุ Advanced Materials

“เอสซีจี” โดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวัสดุ Advanced Materials ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing Technology) สำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและการปลูกปะการังธรรมชาติ สร้างต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่มีความเสมือนจริง และใกล้เคียงธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

23 ม.ค. 2020
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.