SPONSORED
“เอสซีจี” “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” และ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ลงนามความร่วมมือพัฒนารูปแบบวัสดุ Advanced Materials

“เอสซีจี” “กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง” และ “คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” ลงนามความร่วมมือพัฒนารูปแบบวัสดุ Advanced Materials

“เอสซีจี” โดยบริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด ร่วมกับ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาวัสดุ Advanced Materials ด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ 3 มิติ (3D Printing Technology) สำหรับเป็นฐานลงเกาะของตัวอ่อนปะการังและการปลูกปะการังธรรมชาติ สร้างต้นแบบปะการังเทียมรุ่นใหม่ที่มีความเสมือนจริง และใกล้เคียงธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

23 ม.ค. 2020
© 2017-2020 Marketthink. All rights reserved.